รู้จักแพ็กเกจซอฟต์แวร์บนระบบ Linux / BSD

Linux Package. rpm, deb,แพ็กเกจซอฟต์แวร์บนระบบ Linux

บนระบบลีนุกซ์มีแพ็กเกจซอฟต์แวร์หลายประเภทด้วยกัน ในการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างแพ็กเกจที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน
1) .tgz, .tar.gz, .tar.bz2 : เป็นต้นฉบับซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งได้บนระบบลีนุกซ์ทุกสายพันธ์ อาทิ Slackware หรือระบบบีเอสดีอย่าง FreeBSD, OpenBSD และ NetBSD
2) .rpm, .srpm : RPM ย่อมาจาก Red Hat Package Manager หรือ RPM Package Manager) เป็นแพ็กเกจที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท RedHat สามารถนำไปติดตั้งลีนุกซ์สายพันธ์ RedHat อาทิ Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS, SUSE Linux Enterprise, OpenSuSE, Mandriva, Meego, Megeia, IPCop, Endian Firewall, ClearOS, SME Server, OpenNode โดยต้นฉบับแพ็กเกจจะมีนามสกุลเป็น .srpm
3) .deb : เป็นแพ็กเกจสำหรับติดตั้งบนลีนุกซ์ Debian, Ubuntu, Mint, Zentyal
4. ebuild เป็นแพ็กเกจสำหรับติดตั้งบนระบบลีนุกซ์ Gentoo
5. PUP และ PET เป็นแพ็กเกจสำหรับติดตั้งบนระบบลีนุกซ์ Puppy Linux

ทูลช่วยในการติดตั้งแพ็กเกจ
1. rpm ทูลช่วยติดตั้งแพ็กเกจ RPM แบบออฟไลน์
2. yum ทูลช่วยในการติดตั้งแพ็กเกจ RPM แบบออนไลน์
3. dpkg ทูลช่วยในการติดตั้งแพ็กเกจ DEB แบบออฟไลน์
4. apt-get ทูลช่วยติดตั้งแพ็กเกจ DEB แบบออนไลน์
5. aptitude ทูลช่วยติดตั้งแพ็กเกจ DEB แบบออนไลน์
6. pkgsrc (package source) เป็นทูลในการจัดการแพ็กเกจสำหรับ Unix-like operating systems เช่น FreeBSD, NetBSD, Solaris, DragonFly BSD หรือใช้ติดตั้งแพ็กเกจของ AIX, HP-UX, IRIX, Linux, Darwin, Mac OS X, Solaris, QNX, Haiku, MINIX 3 และ Illumos
7. Ports collection หรือ Ports trees หรือ Just ports ใช้ในการติดตั้งแพ็กเกจบนระบบ BSD-based เช่น FreeBSD, NetBSD และ OpenBSD

Note.
ในการติดตั้งแพ็กเกจสามารถใช้คำสั่งอื่นๆ ได้อีก อาทิ เช่น up2date, Zypper, urpmi, apt-rpm สำหรับบนระบบปฏิบัติการ CentOS จะนิยมติดตั้งแพ็กเกจแบบ RPM โดยใช้คำสั่ง yum และ rpm ส่วน Ubuntu จะนิยมใช้คำสั่ง apt-get และ dpkg

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c)2013 by SysAdmin.in.th
November 02, 2013