16 ทูลยอดนิยมสำหรับนำมาสร้างศูนย์เรียนรู้ในองค์กร (Open Source Learning Management Systems)

Open Source Learning Management Systems,LMS

ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มตื่นตัวหันมาสร้างระบบเรียนรู้ในหน่วยงานเป็นจำนวนมาก เหตุผลหนึ่งมาจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี 58 หากองค์กรใดไม่ปรับตัวหรือปรับตัวช้าอาจจะเพรี่ยงพร้ำต่อคู่แข่ง หรือไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้หมายที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการเปิดประเทศ มีคู่แข่งเข้ามามากมาย

การแข่งขันในยุคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบความรู้และนวัตกรรม องค์กรใดมีการจัดการความรู้(ระบบ)ที่ดี พนักงานสามารถเข้าถึง(ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์) รวมทั้งสามารถเรียกใช้ความรู้ที่มีได้รวดเร็วย่อมมีความได้เปรียบสูง แน่นอนสิ่งส่วนที่จะช่วยให้องค์กรลดขั้นตอนเหล่านี้ได้คือเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรมีความจำเป็นต้องสร้างนักเทคโนโลยี และนักจัดการความรู้ขึ้นมาเพื่อนำพาให้องค์กรอยู่รอดในศตวรรษหน้า

บทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำระบบที่นิยมใช้สร้างศูนย์เรียนรู้ในองค์กร นั่นคือระบบ LMS หรือ Learning Management Systems โดยระบบ LMS ที่เป็นที่รู้จักของนักการศึกษา/นักจัดการความรู้สี่ห้าปีที่ผ่านมา ตัวอย่างระบบ LMS เป็นที่นิยม อาทิ เช่น Moodle, ATutor, Claroline, eFront, Dokeos และ Sakai เป็นต้น โดยที่ระบบ LMS มีทั้งฟรี (Open Source LMS) และแบบเชิงการค้า (Commercial LMS) ในการที่องค์กรจะเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัย 6 อย่างดังนี้
1. งบประมาณ องค์กรมีงบส่วนนี้หรือไม่ หากไม่มีทางออกคือการเลือก LMS แบบ Open Source
2. ระบบรองรับมาตรฐานอีเลิร์นนิ่งหรือไม่ SCORM
3. ทีมงานดูแลระบบเรียนรู้(Knowledge Team/e-Learning Team) มีพร้อมหรือไม่ แบ่งหน้าที่กันอย่างไร
- ผู้จัดการศูนย์
- ผู้สร้างหมวดหลักสูตร/หลักสูตรขององค์การ
- ผู้สร้างสื่อประกอบหลักสูตร
- ผู้สอน/ผู้ถ่ายโอนความรู้
- ผู้เรียน
4. ทักษะความชำนาญการของผู้บริหารศูนย์เรียนรู้ (Manager)
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะด้านการบริหารจัดการความรู้/ด้านการศึกษา
5. คู่มือสนับสนุนการใช้งานระบบ
- คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารศูนย์ สำหรับผู้สอน และสำหรับพนักงาน
6. ที่ปรึกษาด้านอีเลิร์นนิ่ง/เคเอ็ม (สำหรับหน่วยงานที่ต้องการวางกรอบและทิศทางของระบบในระยะยาว)
Note.
- โดยการเริ่มต้นสร้างศูนย์เรียนรู้ในองค์กร จำเป็นต้องมีการวางแผน และระบบทีดี เพื่อไม่ให้ต้องมารื้อระบบในภายหลัง
- ระบบ LMS หลายตัวที่นิยมในอดีตบางค่ายผันตันเองไปให้บริการเชิงการค้า บางรายหันไปให้บริการแบบกลุ่มเมฆรูปแบบ SaaS - Software as a Service

ทูลยอดนิยมสำหรับนำมาสร้างศูนย์เรียนรู้ในองค์กรฟรี (Open Source Learning Management Systems)

1. Moodle (https://moodle.org)
Moodle is an abbreviation for “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” although when it was first developed the M stood for Martin’s after its developer, Martin Dougiamas. Moodle has been around for over ten years, with the first version in August 2002.
Language: PHP


2. ATutor (http://atutor.ca)
ATutor differs slightly from the other systems as it is actually a Learning Content Management System (LCMS). The A stands for accessible, and accessibility is its best feature. Also, user navigational patterns can be tracked so instructors can see students use of the site and students can track their own use.
Language: PHP


3. .LRN (http://www.dotlrn.org)
.LRN (dot learn) was originally developed at MIT and is used by almost 500,000 people in educational institutions, corporations and government in over 18 countries.
Language: PHP


4. eFront (http://www.efrontlearning.net)
The basic version of eFront is exactly that, basic, but this can be amplified with modules downloadable from the eFront site. The thought process behind this decision was so that users spend time learning new skills, not learning how to use the platform. There are two efront LMS platforms, an educational edition and an enterprise edition. The enterprise edition was aimed at medium sized enterprises with between 100 and 10,000 employees. Extensive research on organizations of this size was conducted before development began.
Language: PHP


5. Sakai (http://www.sakaiproject.org)
Sakai was designed by universities, for universities. It was built by MIT, Stanford and Berkeley amongst others so they did not need to use homegrown systems or pay vendors. It aims to be very well suited to group projects and describes itself as a Collaborative Learning Environment (CLE).
Sakai's emphasis is on collaborative learning, meaning learning in groups is encouraged. Different tools help learners to interact with oneanother.
Sakai harmonizes with Google Docs and Dropbox and brings some common features like wikis, quizzes, calendars, chats, blogs and so on to the table.
Language: JAVA


6. ILIAS (http://www.ilias.de)
ILIAS is an open source, web-based LMS developed at the University of Cologne in Germany, where it enjoys a wide user base of installs. Its user base (5,000 current installations) is a mix of universities and government and defense organizations, primarily in Europe.
Language: PHP


7. Open e-LMS (http://www.openelms.org)
Open elms is a collaborative project designed to create an open-source Learning Management System for use in businesses and training organizations. Open Elms is also aimed solely at business users, therefore it is a highly focused product and not cluttered with unnecessary collaborative educational tools. They have a big list of corporate client base. Openelms provides a list of SCORM based course for businesses like on health and safety, systems security etc.


8. OLAT (http://www.olat.org)
OLAT is an acronym for Online Learning And Training. It is a web application – a so-called Learning Management System that supports any kind of online learning, teaching, and tutoring with few educational restrictions. OLAT is free software and is open source.


9. Fle3 (http://fle3.uiah.fi)
Fle3 is a web-based learning environment. To be more specific Fle3 is server software for computer supported collaborative learning (CSCL). Fle3 is Open Source and Free Software released under the GNU General Public Licence (GPL). The licence is protecting your freedom to use, modify and distribute Fle3
Language: Python

LMS สัญชาติไทย

10. VClass (http://www.vclass.net) สัญชาติไทย
VClass is an open source e-learning platform developed by Distributed Education Center, subunit of Internet Education and Research Laboratory, Asian Institute of Technology. It is specifically designed for delivering on-line courses by two different methods - through "virtual classroom learning" or "virtual class on demand".


11. Learnsquare (http://www.learnsquare.com) สัญชาติไทย
LearnSquare คือระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน


Open Source LMS ชื่อดังที่ผันตัวเองไปให้บริการเชิงการค้า

12. Claroline (http://www.claroline.net)
Claroline is a collaborative eLearning and eWorking platform (Learning Management System) released under the GPL Open Source license. It allows hundreds of organizations worldwide ranging from universities to schools and from companies to associations to create and administer courses and collaboration spaces over the web. The platform is used in more than 100 countries and is available in 35 languages.


13. Dokeos (http://www.dokeos.com) > Docebo SaaS (a fork of Claroline)
This particular LMS is available in three versions, the original free open source version, a pro version and a specific medical version. It is possible to build visual learning without graphical expertise.


14. Chamilo (http://www.chamilo.org) > (a fork of Claroline)
Chamilo is an open-source (under GNU/GPL licensing) e-learning and content management system, aimed at improving access to education and knowledge globally. It is backed up by the Chamilo Association, which has goals including the promotion of the software, the maintenance of a clear communication channel and the building of a network of services providers and software contributors.


15. Totara LMS (http://www.totaralms.com) (a fork of Moodle)
Totara is a custom distribution of Moodle, the world's most popular learning management platform, for the corporate sector.

16. Docebo (http://www.docebo.com) - Docebo SaaS
Docebo is a Learning Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It is a Free web application for e-learning-----------------
Open Source LMS อื่นๆ ที่น่าสนใจ

- JAW LMS (http://jawlms.sourceforge.net)
JAW LMS is an Open Source Web-based Learning Content Management System (LCMS/LMS), designed with accessibility and adaptability in mind. Interoperable content packaging for creating and reusing learning objects. Easily customizable, and well supported.

- DotNetSCORM - .NET SCORM LMS (http://dotnetscorm.sourceforge.net/)
The purpose of the DotNetSCORM project is to create an Open Source Learning Management System using .Net technologies. The goal of this project is to create a SCORM Compliant LMS using the .NET framework.

Source
- http://www.cmsthailand.com/lms/index.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

---
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
March 18, 2014