คำสั่งตรวจสอบ swap file บนระบบลีนุกซ์

คำสั่งตรวจสอบ swap file บนระบบลีนุกซ์

การตรวจสอบ swap file ด้วยคำสั่ง cat

# cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/dev/dm-1 partition 2555900 0 -1

การตรวจสอบ swap file ด้วยคำสั่ง swapon
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/dm-1 partition 2555900 0 -1

การตรวจสอบ swap file ด้วยคำสั่ง free
# free -g
# free -k
# free -m

# free -g
total used free shared buffers cached
Mem: 2 0 1 0 0 0
-/+ buffers/cache: 0 2
Swap: 2 0 2

การตรวจสอบ swap file ด้วยคำสั่ง vmstat
# vmstat
# vmstat 1 5

# vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 2056368 20424 338792 0 0 9 18 11 15 0 0 100 0 0

การตรวจสอบ swap file ด้วยคำสั่ง top, htop, atop