โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

ตัวอย่าง โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

<form method="post" >
ป้อน Domain/IP:
<input type="text" name="domain" />
<input type="submit" value="Scan โลด" />
</form>
<br />

<?php
if(!empty($_POST['domain'])) {
// ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ
$ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306);

$results = array();
foreach($ports as $port) {
if($pf = @fsockopen($_POST['domain'], $port, $err, $err_string, 1)) {
$results[$port] = true;
fclose($pf);
} else {
$results[$port] = false;
}
}

foreach($results as $port=>$val) {
$prot = getservbyport($port,"tcp");
echo "Port $port ($prot): ";
if($val) {
echo "<span style=\"color:green\">OK</span><br/>";
}
else {
echo "<span style=\"color:red\">Inaccessible</span><br/>";
}
}
}
?>