การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox

1. คลิกขวาที่ Guest OS > Settings

2. คลิกเลือกที่ USB
[/] Enable USB Controller เลือกเวอ์ชั่น usb ที่ใช้งาน
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Add USB ที่ใช้งานอยู่

3. แสดง USB ที่เลือก

4. ตรวจสอบ USB ที่หน้า Console ของ Linux
- ตรวจสอบด้วยคำสั่ง ls
[root@logserver ~]# ls -l /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Apr 8 09:40 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Apr 8 09:40 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Apr 8 09:40 /dev/sda2

- ตรวจสอบด้วยคำสั่ง lsblk (list block devices)

[root@logserver ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 19G 0 part
├─cl-root 253:0 0 17G 0 lvm /
└─cl-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
sdb 8:16 1 3.8G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 3.8G 0 part

- ตรวจสอบด้วยคำสั่ง fdisk
fdisk -l