ตรวสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux ด้วย lshw

ตรวสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux ด้วย lshw

ติดตั้งแพ็กเกต
yum install lshw lshw-gui -y

การตรวจสอบผ่านทางหน้าต่าง Terminal
พิมพ์คำสั่ง
lshw

กรณีต้องการส่งไฟล์ออก ให้สั่งดังนี้
lshw -html > /var/www/html/server-spec.html

Tags: