แพ็กเกจพื้นฐาน CentOS Linux

แพ็กเกจพื้นฐาน CentOS Linux
#--EPEL
yum install epel-release -y

#--Download
yum install wget -y

#--Editor
yum install vim mc nano -y

#--Text-base web browser
yum install lynx w3m -y