ปิดระบบและรีสต๊าท Linux

Shutdown System
[root@cloud01 ~]# shutdown -h now
[root@cloud01 ~]# halt
[root@cloud01 ~]# poweroff
[root@cloud01 ~]# init 0

Restart System
[root@cloud01 ~]# shutdown -r now
[root@cloud01 ~]# reboot
[root@cloud01 ~]# restart
[root@cloud01 ~]# init 6

แก้ไข Linux Console Message

แก้ไขข้อความต้อนรับสู่ระบบ Linux
1. แก้ไขไฟล์ /etc/issue
[root@cloud01 ~]# vi /etc/issue

2. พิพม์ข้อความที่ต้องการ
=================================

CMS CENTRALIZED LOG SERVER
IP : 192.168.1.40/24
===================================

3. คัดลอกไฟล์ issue ทับไฟล์ issue.net
[root@cloud01 ~]# cp /etc/issue /etc/issue.net
ตอบ y

4. พิมพ์ logout เพื่อดูผล

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- เปลี่ยนแปลงหน้า Console ลีนุกซ์

การเปลี่ยน Linux Policy

การเปลี่ยน Linux Policy
1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/selinux/config
# vi /etc/selinux/config

2. ทำการแก้ไขบรรทรร SELINUX เปลี่ยนจาก enforcing เป็น disabled

ปิด Firewall บนระบบ Linux

ปิด Firewall บนระบบ Linux

การปิด Firewall บนระบบ Linux ให้ใช้คำสั่งดังนี้

[root@cloud01 ~]# service iptables stop
[root@cloud01 ~]# service ip6tables stop

หากต้องการปิดไม่ให้ start ตอนบู๊ตระบบ
[root@cloud01 ~]# chkconfog iptables off
[root@cloud01 ~]# chkconfog ip6tables off

ตรวจสอบ
[root@cloud01 ~]# chkconfog –list iptables
[root@cloud01 ~]# chkconfog –list ip6tables

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS