โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

ตัวอย่าง โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

<form method="post" >
ป้อน Domain/IP:
<input type="text" name="domain" />
<input type="submit" value="Scan โลด" />
</form>
<br />

<?php
if(!empty($_POST['domain'])) {
// ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ
$ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306);

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด สามารถใช้คำสั่งดังนี้

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น eth0
ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น enp0s3
ip addr show enp0s3 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น docker0
ip addr show docker0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

1. Microsoft Network Monitor > https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865

2. Nagios > https://www.nagios.org/downloads/

3. OpenNMS > http://www.opennms.org

4. Advanced IP Scanner > http://www.advanced-ip-scanner.com

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things
http://iotscanner.bullguard.com/

Windows Network Command

Windows Network Command
-------------------------
Arp > ตรวจสอบหมายเลข MAC Address

Finger > ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งาน

Hostname > ตรวจสอบชื่อเครื่อง

Ipconfig > ตรวจสอบรายละเอียดไอพีแอดเดรส (บนลีนุกซ์ใช้ ipconfig , ip addr)

Pathping > แกะรอยการปิง

Ping > ตรวจสอบโฮสต์ปลายทาง

Nbtstat

Net > ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องลูกข่ายในเครือข่าย

Netstat > ตรวจสอบสถิติ

Nslookup > ตรวจสอบดีเอ็นเอส

Route > ตรวจสอบตารางเร้าท์ติ้ง
Tracert and Traceroute > แกะรอยเครือข่าย

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS