ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal
Network install from a minimal CD
netinst CD image (generally 150-300 MB, varies by architecture)

https://www.debian.org/CD/netinst/

Tags: 

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

Raspberry Pi OS

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

1. Raspbian – Debian release for Raspberry Pi (https://www.raspbian.org)
Raspbian is a free operating system based on Debian optimized for the Raspberry Pi hardware. An operating system is the set of basic programs and utilities that make your Raspberry Pi run. However, Raspbian provides more than a pure OS: it comes with over 35,000 packages, pre-compiled software bundled in a nice format for easy installation on your Raspberry Pi.

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

ตัวอย่าง โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

<form method="post" >
ป้อน Domain/IP:
<input type="text" name="domain" />
<input type="submit" value="Scan โลด" />
</form>
<br />

<?php
if(!empty($_POST['domain'])) {
// ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ
$ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306);

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด สามารถใช้คำสั่งดังนี้

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น eth0
ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น enp0s3
ip addr show enp0s3 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น docker0
ip addr show docker0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

1. Microsoft Network Monitor > https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865

2. Nagios > https://www.nagios.org/downloads/

3. OpenNMS > http://www.opennms.org

4. Advanced IP Scanner > http://www.advanced-ip-scanner.com

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS