Open Source Router and Firewall

Open Source Router and Firewall, Server Package Software, Package NOS

หากพูดถึงระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network Operating System (NOS)แบบเดี่ยวๆ ยอดนิยมในปัจจุบันทุกท่านคงรู้จักระบบ Windows Server, Linux Server หรือ Mac OS X กันแล้ว การดูแลระบบด้วย NOS เหล่านี้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (SysAdmin) ต้องมีการติดตั้งเซอร์วิส รวมทั้งต้องปรับแต่งค่าคอนฟิกค่าต่างๆ เองทั้งหมด จึงใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้พอสมควร ทำให้ยากในการเรียนรู้สำหรับ SysAdmin มือใหม่