รวมคำสั่ง NMAP

รวมคำสั่ง NMAP

รวมคำสั่ง NMAP

รวมเทคนิคการใช้งานคำสั่ง Nmap (Network Mapper)

ตรวจสอบเวอร์ชั่น Nmap
[root@arnut ~]# nmap -v
Starting Nmap 5.51 ( http://nmap.org ) at 2015-02-25 17:33 ICT
Read data files from: /usr/share/nmap
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.05 seconds
Raw packets sent: 0 (0B) | Rcvd: 0 (0B)

Subscribe to RSS - รวมคำสั่ง NMAP