การตรวจสอบช่องโหว่

ตัวอย่างทูลใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scanners)

การตรวจสอบช่องโหว่,Vulnerability Scanners

ตัวอย่างทูลที่นิยมใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scanners) อาทิ เช่น
1. Nessus (http://www.nessus.org)
Nessus is a proprietary comprehensive vulnerability scanner which is developed by Tenable Network Security.

2. OpenVAS (http://www.openvas.org)
OpenVAS is a framework of several services and tools offering a comprehensive and powerful vulnerability scanning and vulnerability management solution.

Subscribe to RSS - การตรวจสอบช่องโหว่