wifi-password

wifi-password

ก่อนอื่นให้เข้าใช้งานบรรทัดคำสั่ง เพื่อเรียก Command Prompt หากสั่งงานไม่ผ่านให้สั่งงานโดยใช้สิทธิ์ Administrator
1. Start > cmd > ok

2. พิมพ์คำสั่งเคลียร์หน้าจอ
cls

2. ใช้คำสั่ง netsh ตรวจสอบ wfi-fi ที่ใช้งานทั้งหมด ระบบจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่ผ่านการใช้งานมาทั้งหมด
netsh wlan show profile