elinks

elinks

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์สำหรับใช้งานผ่าน Linux Terminal มีให้ใช้งานหลายตัวอาทิ lynx, w3m
วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ชื่อ links และ elinks

การติดตั้ง links
yum install links -y

การติดตั้ง elinks
yum install elinks -y

การใช้งานเว็บเบราเซอร์ links และ elinks
links www.amazon.com

elinks www.amazon.com