การตรวจสอบว่ามี Service ใดบ้างกำลังทำงานอยู่

การตรวจสอบว่ามี Service ใดบ้างกำลังทำงานอยู่

การตรวจสอบว่ามี Service ใดบ้างกำลังทำงานอยู่
ในโหมด 3
[root@arnut ~]# chkconfig --list | awk '/3:on/ { print $1}'
auditd
blk-availability
crond
haldaemon
httpd
iscsi
iscsid
lvm2-monitor
mdmonitor
messagebus
mysqld
netfs
network
nmb
postfix
rsyslog
smb
sshd
sysstat
udev-post

หากบริการใดไม่ได้ใช้งานสามารถปิดการทำงานได้โดยใช้คำสั่ง
> CentOS 6
service service_name stop
chkconfig service_name off
หรือ
/etc/init.d/service_name stop
/sbin/chkconfig service_name off

> CentOS 7
systemctl stop service_name
systemctl disable service_name